20 d'Octubre de 2015

Servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu

servei_assessorament_fp

Finalitat

 • Servei que presta el centre educatiu, a sol·licitud de la persona interessada, de forma personalitzada, que consisteix en la identificació i l’anàlisi detallat de les capacitats i expectatives professionals, i la identificació i valoració de les ofertes formatives amb les seves variants, i que conclou amb l’elaboració i lliurament de l’informe d’assessorament.
 • Requisit previ per participar al Reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials .

Cost

 • Preu del Servei:  60 € (Preu públic)

Oferta Salesians Sant Vicenç dels Horts

CFPM AG10- Gestió Administrativa 8 places
CFPM EE10- Instal·lacions elèctriques i automàtiques 8 places
CFPM FM20- Mecanització 8 places
CFPM TM20-Carrosseria 8 places
CFPS EEB0- Automatització i robòtica industrial 8 places
CFPS AGB0- Administració i Finances 8 places
CFPM CM10- Activitats comercials 8 places

Sol·licitud

Com podeu sol·licitar aquest servei?

Cal fer la sol·licitud al centre i la família professional de la que es vol rebre assessorament.

Sol·licitud: a la secretaria del Centre.

Criteris d’admissió

 • Relació amb l’escola: Familiar primer grau d’alumne, ex-alumne o treballador de l’escola:10 punts
 • Treballador d’una entitat col·laboradora amb l’escola: 10 punts
 • Domicili de proximitat (Baix Llobregat-Anoia): 5 punts
 • Mínim 2 anys d’experiència laboral en l’especialitat que es vol assessorar: 5 punts

Documents

 • Certificat d’empresa
 • Fotocòpia DNI, (en cas de no coincidir la població, Certificat d’empadronament expedit per l’Ajuntament)
 • Informe de Vida Laboral(expedit per la SS)

Pagament del servei

 • En efectiu a la secretaria del Centre o mitjançant transferència bancària.
 • Cost : 60€.
 • Horari de secretaria de 08:15h a 11:30h. de dilluns a divendres i de 15:00h a 18:00h  dimarts i dijous.

Presentació de documentació

 • Cal presentar la següent documentació a la secretaria del centre,
 • Horari de secretaria de 08:15h a 11:30h. de dilluns a divendres i de 15:00h a 18:00h  dimarts i dijous.
 • Full de sol·licitud imprès amb les dades personals i la família professional escollida
 • Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l’original per a la seva verificació.
 • Resguard de pagament del preu establert.

Qualsevol persona que en data prevista per fer-ho  no hagi presentat la documentació del llistat o no hagi realitzat el pagament de les taxes corresponents quedarà exclosa del procés.

Inici del procés/servei

CURS 2021-2022: Setembre

 • Data a concretar (Veieu calendaris)
 • Sessions d’ assessorament. Rebreu un correu/o trucada/o es farà pública la convocatòria via web. En cas que no pugueu assistir a la sessió cal que ho comuniqueu amb antelació. La no assistència sense justificació comportarà la pèrdua dels drets a rebre l’assessorament i del reemborsament del preu del servei.
 • Més informació: http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/mesures-flexib/

Documents