19 d'octubre de 2015

El Centre

Som una escola cristiana i salesiana, els principis i els valors de l’Evangeli orienten la nostra acció i model educatiu, seguint la inspiració i exemple de Sant Joan Bosco, fundador dels Salesians.

Caràcter Propi

Missió

La missió de l'escola salesiana radica en la seva capacitat de ser una comunitat educativa oberta a tots, promovent la igualtat d'oportunitats i sent conscient de la seva funció social; en diàleg amb la realitat diversa i plural de l'entorn; capaç d’oferir, en el procés d’ensenyament/aprenentatge, una formació integral de la persona, com a servei qualificat a la societat, i en la perspectiva del que Don Bosco anomenava “honrat ciutadà i bon cristià”.

Visió

L’escola salesiana ha de manifestar-se com a lloc i ambient on s'adopta l'estil preventiu de Don Bosco, fet realitat en i per a tota la comunitat educativa; es comparteix un enfocament comú de la vida i de l'educació en el context d'un estat europeu obert i solidari; es promou un clima educatiu i familiar, on es fa experiència positiva dels valors de la persona; s’hi treballa l'educació com un conjunt de processos aplicables a la formació en competències, a l'aprenentatge intel·lectual i a l'adquisició de valors. Per a l'adquisició d'aquests fem servir una metodologia d'itineraris que van des del nucli de la persona fins a la relació amb els altres i amb l'entorn; els educadors, com a membres de la comunitat educativa, desenvolupen les seves capacitats amb unes competències institucionalment definides; es busca l’excel·lència amb una millora contínua de la seva qualitat.

Valors

Alguns d'aquests, que donen cos a la nostra oferta educativa, són els següents: l'obertura a Déu com a font d'humanització de la persona; la confiança incondicional en els nens i els joves, autèntics protagonistes del seu procés educatiu; la cultura de l'esforç com a font d'educació, de realització de les persones i de millora permanent de la qualitat de vida personal i social; l'acolliment dels alumnes, el suport positiu i l'acompanyament en la recerca de sentit de la pròpia vida i l'educació de la seva interioritat; la personalització de les relacions amb una actitud de respecte a la diversitat de cada persona i de cada cultura; la construcció d'un món més sostenible i solidari, mitjançant una acció decidida de confrontació amb totes les pobreses, el diàleg intercultural, la ciutadania responsable i la preocupació mediambiental; la formació contínua, amb l'actualització tecnològica i la relació amb les empreses, de cara al perfeccionament professional i la inserció laboral.

Opcions preferencials

Opcions preferencials

L’estil propi de Salesians Sant Vicenç del Horts es concreta en una acció educativo-pastoral adreçada als joves que ha estat des del començament la nostra raó de ser. Per acció educativa entenem la intervenció intencionada en la persona del jove per tal de fer-lo créixer, des de la seva llibertat, en totes les seves dimensions i així trobar un sentit ple a la seva vida.

Les opcions preferencials del nostre Projecte Educatiu són:

 • Els valors de l’Evangeli
 • Les relacions personals, l’esperit de família, una escola propera.
 • El treball per itineraris: recerca de sentit, educació en valors socials i vocacional.
 • Una gestió des d’una política de qualitat que busca l’excel·lència i la millora contínua amb els indicadors de progrés, explicitats en el R002, Manual d’indicadors.
 • Una escola inclusiva, que treballa l’atenció a la diversitat.
 • L’ús de les Noves Tecnologies i el Plurilingüisme en el procés Ensenyament/Aprenentatge.
 • Les relacions amb l’empresa i el món laboral.

Qualitat

Escola de Qualitat

ISO9001_salesiansLGAI Technological Center, S.A. certifica que el sistema de qualitat de la organització INSPECTORIA MARIA AUXILIADORA, de la qual l'escola Salesians Sant Vicenç dels Horts forma part, és conforme amb els requisits de la norma ISO 9001:2008 

Política de qualitat

Organigrama

Organigrama

 • Directora titular: Eva Aguiló
 • Sotsdirector: Xavi Somoza
 • Administrador: Joan Ruiz
 • Cap d'Estudis Secundària: Marina Coll
 • Cap d'Estudis FP: Carles Bel
 • Cap del SAPP: M. Àngels Pavón
 • Cap de Pastoral: Jaume Bernadet
 • Coordinador de Qualitat: Carme Pérez

Documents

Pastoral

Pastoral

Entenem per Pastoral Escolar tota acció planificada i realitzada per l’escola, en nom de l’Església, amb una finalitat evangelitzadora.

I s’entén per evangelitzar el procés mitjançant el qual l’escola prepara, anuncia, proposa i acompanya la vivència de l’Evangeli de Jesús a tota la comunitat educativa.

El procés d’evangelització a l’escola es concreta en aquestes quatre etapes: preparar, anunciar, proposar i acompanyar, aquestes es treballen simultàniament mitjançant dos continguts que són la recerca de sentit i els valors socials.

D’aquesta manera, l’escola s’assegura el treball de les quatre dimensions que proposa el quadre fonamental de referència de la pastoral salesiana:

 • La dimensió evangelitzadora concretada en les quatre accions del quadre.
 • La dimensió educativa materialitzada en els continguts a treballar esmentats al quadre.
 • La dimensió vocacional concretada en el treball sobre l’autoconeixement que forma part del contingut Recerca de Sentit.
 • La dimensió associativa que es treballa com a contingut dels Valors socials.

Plurilingüe

Escola plurilingüe

En un món cada vegada més globalitzat entenem que l'aprenentatge de llengües estrangeres, especialment l'anglès, és fonamental per a la pròpia promoció professional i per caminar cap al futur. Per això a Salesians hem apostat per:

 • La contractació d'un auxiliar de conversa nadiu que treballi l'speaking i el listening amb alumnes de totes les etapes.
 • Visionar les pel·lícules d'algunes matèries i de tutoria en versió original.
 • Introduir activitats i contingut en anglès (vocabulari específic, documentals…) en algunes assignatures (Science a ESO2, Plàstica, Música, Educació Física, complementària “Let’s travel”…).
 • Preparar els nostres alumnes per al exàmens oficials de Cambridge (KET & PET)
 • Oferir extraescolars d'anglès amb professorat de The Big Ben School.

Digital

Escola Digital

Els dispositius digitals, internet i una munió de programes, plataformes i portals són ja un element connatural a les noves generacions. Treballar i aprendre a treure profit d'aquestes eines creiem que és una responsabilitat educativa que no podem obviar, ans al contrari, l'hem volgut afrontar apostant per la digitalització de quasi la totalitat de les aules de l'escola i, a l'ESO, amb la incoporació de llibres digitals i de netbooks.

Disposem de:

 • Aules digitalitzades (pissarres digitals, altaveus, connexió a internet, treball en línia, instal·lacions i software específic)
 • Tenim 5 sales d’ordinadors i més de 200 equips PC.
 • La plataforma educativa Esemtia (gestió educativa)
 • Plataforma GSuite for Education (amb un compte personal google per a tots els alumnes amb accés a totes les eines de l'entorn Google)
 • Plataforma Moodle
 • Llibres digitals per al alumnes d'ESO
 • Armaris de càrrega de netbooks a cada aula de l'ESO.

Orientadora

Escola Orientadora

L'alumne/a és el centre de la nostra tasca educativa i cada un d'ells o elles és diferent. Per això no podem generalitzar i fer un tractament homogeni, cal personalitzar. Des d'aquest interès particular per tots i cadascun dels alumnes, despleguem cada dia tots els recursos d'atenció a la diversitat i d'acompanyament individualitzat dels quals disposem: 

 • Un servei d'Atenció Psicopedagògica (SAPP) en cada etapa: ESO, FP i Batxillerat.
 • Atenció personalitzada amb cada alumne per part de tota la comunitat educativa.
 • Atenció a les singularitats i a la diversitat de cada alumne.
 • Seguiment tutorial proper. 
 • Treball en equip dels equips docents, cap d’estudis i SAPP

Internacional

Relacions Internacionals

Properament

Professionalitzadora

Compromís amb les empreses

Salesians Sant Vicenç és un centre educatiu en relació amb el teixit empresarial de l'entorn i està atent a les seves necessitats. Actualment l'escola manté convenis i col·labora amb les següents empreses del Baix Llobregat:

(aviat actualitzarem aquí els logotips d'aquestes empreses amb el seu corresponent enllaç web)

 

Instal·lacions

Arrow
Arrow
Façana de l'escola
Slider

 

Portal de transparència