Som una escola cristiana i salesiana, els principis i els valors de l’Evangeli orienten la nostra acció i model educatiu, seguint la inspiració i exemple de Sant Joan Bosco, fundador dels Salesians.

Formem part de la Inspectoria Salesiana de Maria Auxiliadora, una de les dues zones en què està organitzada la presència dels Salesians a Espanya.

Instal·lacions

    Missió

Les escoles de la Inspectoria Salesiana Maria Auxiliadora tenen com a missió oferir una educació integral de qualitat, basada en els valors de l’Evangeli i el sistema educatiu de Don Bosco, cercant la formació de totes les dimensions de la persona per construir un nou model de societat.

En aquest procés educatiu, la Comunitat Educativa-Pastoral proposa a cada jove i la seva família un model de creixement i desenvolupament personal que està orientat a la trobada amb Jesucrist i al descobriment del propi projecte de vida.  En aquest procés, cada jove és cridat a trobar el sentit a la seva vida i a formar part de la societat i de l’Església.

Aquesta oferta expressa el compromís amb l’excel·lència educativa, i una atenció acollidora i personalitzada de cada jove, amb una atenció especial als més desfavorits i necessitats, en unes escoles bertes, inclusives i populars, compromeses en la millora contínua i el desenvolupament del seu entorn.

Les nostres escoles potencien la coordinació i el treball conjunt entre si i són part imprescindible d’un projecte que és més grans que cadascuna.

 

    Visió

Les nostres escoles tenen un projecte comú que les impulsa a ser:

 • Escoles on el desenvolupament integral de les persones és el centre de tota la seva acció orientada a la consecució d’un model de persona concret i al desenvolupament del projecte de vida.
 • Escoles en què els educadors se senten part del projecte que desenvolupen i en què es cuiden els processos vinculats a la seva selecció, acompanyament i desenvolupament continu.
 • Escoles que acullen tothom i bolquen els seus esforços i recursos en aquells que més ho necessiten.
 • Escoles que evangelitzen partint de la realitat dels destinataris.
 • Escoles amb un model de lideratge ben definit, basat en la corresponsabilitat real, en les relacions de confiança entre tots els que formen la Comunitat Educatiu-Pastoral, i exercit per persones formades i acompanyades.
 • Escoles amb un model d’animació i govern definit sota principis comuns, però adaptat a les realitats i recursos de cadascuna.
 • Escoles que se senten part d’un projecte comú inspectorial i que són acompanyades des de la institució per encarnar-lo a la seva realitat local.
 • Escoles en procés de transformació digital que reforcen el treball en xarxa entre elles, aprofitant les riqueses de la realitat local, dotant-se de metodologies i estructures de treball que generin decisions dialogades i compartides, la creació d’un coneixement comú i el desenvolupament de projectes que les identifiquin.
 • Escoles obertes a l’entorn on es troben, i que impulsen el desenvolupament del mateix mitjançant l’obertura de les seves instal·lacions, el servei i la participació en institucions i iniciatives locals.
 • Escoles que valoren la importància i la participació de les famílies dins de la Comunitat Educatiu-Pastoral i incentiven la seva participació en el desenvolupament del Projecte Educatiu de cadascuna.

 

    Valors

La nostra escola creu fermament en els valors següents:

 • El Sistema Preventiu com a model d’educació i de relacions dins de la Comunitat Educatiu-Pastoral.
 • L’aposta per l’evangelització integrada en els processos educatius amb el foment d’itineraris pastorals prenent com a punt de partida el moment de cada jove.
 • La contínua actualització pedagògica pastoral, apostant per les metodologies actives i motivadores que preparin els alumnes per a la vida.
 • La solidaritat, amb la promoció d’una educació per a un món més just davant de tota mena de pobreses i discriminacions.
 • La confiança incondicional en els joves, els protagonistes del procés educatiu-pastoral que l’escola els ofereix amb múltiples propostes educatives i pastorals.
 • L’acolliment dels alumnes i l’acompanyament a la recerca de sentit de la seva vida des del model cristià, amb estil salesià, en un ambient segur i de relació propera i familiar entre les persones.
 • La cultura de l’esforç i de l’aprenentatge per a la realització de les expectatives educatives i la consecució de la millora permanent de la qualitat de vida personal i social.
 • La participació i les relacions basades en la confiança, exercint la corresponsabilitat i implicant les persones en la presa de decisions.
 • L’opció i el compromís per la formació professional i l’acompanyament dels joves en la inserció al món del treball.
 • Escola Organitzada i estructurada que facilita i millora l’acció educativapastoral.

 

El perfil competencial que s’impulsa des d’escoles salesianes treballa a partir de l’acollida incondicional i l’acompanyament personalitzat de l’alumnat i es concreta en dotze competències (dodecaedre): persones Optimistes i alegres, Obertes a la fe, Amb un projecte de vida, Compromeses, Equilibrades, Empàtiques, Autònomes, Reflexives, Comunicatives, Participatives, Emprenedores i Tecnològicament adaptades.

Don Bosco va respondre a les necessitats de la joventut de la seva època, des de l’acolliment, la presència i el lliurament. L’escola salesiana, vol continuar donant resposta actualitzada a les necessitats dels joves, tot mantenint-se fidel als elements essencials del Sistema Preventiu. Per això, s’opta per enfortir elements propis, com l’obertura a la Fe, la creativitat i la capacitat d’adaptació, aquests últims valorats des de diferents institucions internacionals com a prioritaris per al desenvolupament de la ciutadania del segle XXI.

Ja fa alguns anys, que les escoles de la Inspectoria Salesiana Maria Auxiliadora estan immerses en un procés d’actualització pedagògica i pastoral, per donar resposta als nous reptes i necessitats del context actual: avenços tecnològics, canvis cap a economies basades en el coneixement i l’augment de la necessitat de noves competències per a adaptar-se a un món globalitzat en ràpid i continu canvi.

Aquest procés de renovació pedagògica i pastoral té la finalitat d’actualitzar la nostra proposta educativa reforçant així el compromís, com a educadors, amb el Caràcter Propi de les Escoles Salesianes, les dimensions del Projecte Educativo-Pastoral Salesià i el Model de Persona a educar. Amb això, pretenem que els nostres joves tinguin més i millors oportunitats per arribar a ser bons cristians, ciutadans compromesos, aprenents potents i treballadors competents.

Al mateix temps, la recerca de les ciències de l’educació sobre com aprenen millor les persones s’ha desenvolupat de manera significativa, demostrant nous principis psicopedagògics que conviden les escoles a repensar què s’ensenya, com s’ensenya i com s’avalua l’aprenentatge. A les nostres escoles, es va iniciar amb un procés de transformació per passar d’un paradigma centrat en l’ensenyament a un paradigma centrat en l’aprenentatge, on l’alumna i l’alumne sigui el centre del procés i la finalitat del qual és la seva educació sobre la base d’un model que descriu la seva formació integral.

Clica la imatge “Creixent Junts” per a més detalls:

Opcions preferencials

L’estil propi de Salesians Sant Vicenç del Horts es concreta en una acció educativo-pastoral adreçada als joves que ha estat des del començament la nostra raó de ser. Per acció educativa entenem la intervenció intencionada en la persona del jove per tal de fer-lo créixer, des de la seva llibertat, en totes les seves dimensions i així trobar un sentit ple a la seva vida.

Les opcions preferencials del nostre Projecte Educatiu són:

 • Els valors de l’Evangeli
 • Les relacions personals, l’esperit de família, una escola propera.
 • El treball per itineraris: recerca de sentit, educació en valors socials i vocacional.
 • Una gestió des d’una política de qualitat que busca l’excel·lència i la millora contínua amb els indicadors de progrés, explicitats en el R002, Manual d’indicadors.
 • Una escola inclusiva, que treballa l’atenció a la diversitat.
 • L’ús de les Noves Tecnologies i el Plurilingüisme en el procés Ensenyament/Aprenentatge.
 • Les relacions amb l’empresa i el món laboral.

Escola de Qualitat

LGAI Technological Center, S.A. certifica que el sistema de qualitat de la organització INSPECTORIA MARIA AUXILIADORA, de la qual l’escola Salesians Sant Vicenç dels Horts forma part, és conforme amb els requisits de la norma ISO 9001:2015

Política de qualitat

Organigrama

 • Director titular: Xavi Somoza
 • Directora acadèmica: Marina Coll
 • Administrador: Joan Ruiz
 • Cap d’Estudis Secundària: Christian Casas
 • Cap d’Estudis FP: Carme Soto
 • Cap del SAPP: Mari Pau Martínez
 • Cap de Pastoral: Jaume Bernadet
 • Coordinadora de Qualitat: Carme Pérez
 • Cap departament Escola-Empresa: Jordi Piró

Pastoral

Entenem per Pastoral Escolar tota acció planificada i realitzada per l’escola, en nom de l’Església, amb una finalitat evangelitzadora.

I s’entén per evangelitzar el procés mitjançant el qual l’escola preparaanunciaproposa i acompanya la vivència de l’Evangeli de Jesús a tota la comunitat educativa.

El procés d’evangelització a l’escola es concreta en aquestes quatre etapes: preparar, anunciar, proposar i acompanyar, aquestes es treballen simultàniament mitjançant dos continguts que són la recerca de sentit i els valors socials.

D’aquesta manera, l’escola s’assegura el treball de les quatre dimensions que proposa el quadre fonamental de referència de la pastoral salesiana:

 • La dimensió evangelitzadora concretada en les quatre accions del quadre.
 • La dimensió educativa materialitzada en els continguts a treballar esmentats al quadre.
 • La dimensió vocacional concretada en el treball sobre l’autoconeixement que forma part del contingut Recerca de Sentit.
 • La dimensió associativa que es treballa com a contingut dels Valors socials.

Escola plurilingüe

 

En un món cada vegada més globalitzat entenem que l’aprenentatge de llengües estrangeres, especialment l’anglès, és fonamental per a la pròpia promoció professional i per caminar cap al futur. Per això a Salesians hem apostat per:

 • La contractació d’un auxiliar de conversa nadiu que treballi l’speaking i el listening amb alumnes de totes les etapes.
 • Visionar les pel·lícules d’algunes matèries i de tutoria en versió original.
 • Introduir activitats i contingut en anglès (vocabulari específic, documentals…) en algunes assignatures (Science a ESO2, Plàstica, Música, Educació Física, complementària “Let’s travel”…).
 • Preparar els nostres alumnes per al exàmens oficials de Cambridge (KET & PET)
 • Oferir extraescolars d’anglès amb professorat de The Big Ben School.

Consulta el díptic d’ESCOLA PLURILINGÜE

Escola Digital

Els dispositius digitals, internet i una munió de programes, plataformes i portals són ja un element connatural a les noves generacions. Treballar i aprendre a treure profit d’aquestes eines creiem que és una responsabilitat educativa que no podem obviar, ans al contrari, l’hem volgut afrontar apostant per la digitalització de quasi la totalitat de les aules de l’escola i, a l’ESO, amb la incoporació de llibres digitals i de netbooks.

Disposem de:

 

 • Aules digitalitzades (pissarres digitals, altaveus, connexió a internet, treball en línia, instal·lacions i software específic)
 • Tenim 5 sales d’ordinadors i més de 200 equips PC.
 • La plataforma educativa Esemtia (gestió educativa)
 • Plataforma GSuite for Education (amb un compte personal google per a tot l’alumnat amb accés a totes les eines de l’entorn Google)
 • Plataforma Moodle
 • Llibres digitals per a l’alumnat d’ESO
 • Armaris de càrrega de netbooks a cada aula de l’ESO.

Escola Orientadora

 

L’alumne/a és el centre de la nostra tasca educativa i cada un d’ells o elles és diferent. Per això no podem generalitzar i fer un tractament homogeni, cal personalitzar. Des d’aquest interès particular per tots i cadascun dels alumnes, despleguem cada dia tots els recursos d’atenció a la diversitat i d’acompanyament individualitzat dels quals disposem:

 

 

 • Un servei d’Atenció Psicopedagògica (SAPP) en cada etapa: ESO, FP i Batxillerat.
 • Atenció personalitzada amb cada alumne per part de tota la comunitat educativa.
 • Atenció a les singularitats i a la diversitat de cada alumne.
 • Seguiment tutorial proper.
 • Treball en equip dels equips docents, cap d’estudis i SAPP

Compromís amb les empreses

Salesians Sant Vicenç és un centre educatiu en relació amb el teixit empresarial de l’entorn i està atent a les seves necessitats. Actualment, l’escola manté convenis i col·labora amb les següents empreses del Baix Llobregat:

Llista DUAL

Relacions Internacionals

PROGRAMA ERASMUS+

L’alumnat de Formació Professional pot cursar les pràctiques en centres de treball (FCT) en empreses d’Europa mitjançant el programa Erasmus+, programa instaurat per la Comissió Europea per tal de promoure l’intercanvi d’estudiants dins de la Unió.

CARTA ERASMUS 2021-2027

ERASMUS POLICE STATEMEN

VET CERTIFICATE

ACREDITACIÓ ESCOLAR ERASMUS

Avantatges Erasmus +

Un estudi publicat sobre l’impacte del programa d’intercanvi d’estudiants de la Unió Europea The Erasmus Impact Study demostra que els graduats amb experiència internacional tenen més possibilitats d’incorporar-se al mercat laboral. L’informe posa de manifest que més d’un terç dels becaris del programa Erasmus troben feina a l’empresa on han fet les pràctiques.

Segons l’estudi, el programa Erasmus no només millora les perspectives professionals sinó que també proporciona als estudiants més amplitud de mires i més capacitat d’establir relacions socials.

L’escola també forma part del Programa de mobilitat formativa i cooperació europea i internacional en els ensenyaments professionals, gestionat pel Departament d’Ensenyament.

 


ABOUT THE SCHOOL

Salesians Sant Vicenç dels Horts School was founded in 1969 by the Salesians Order. From 1969 until 1999 it was only a vocational school and since 1999 it has been a secondary and vocational school.

Our school wants to provide our students with an integral education based not only in knowledge, but also focussing on human values.

There are approximately 1000 students and the teaching staff is made up of 70 teachers plus the non teaching personnel.

We are located in a highly industrialized area near Barcelona and every year our students make work placements within companies of our area. We collaborate with different industries offering them customized courses and we also collaborate with the Employment Department doing courses for unemployed people.

Since 2008 our school has taken part in European projects to improve our students’ language skills and technical knowledge. Day by day we’re working to increase foreign school partners and to take part in a wide range of European programmes.

SPECIALITIES OFFERED

The different options inside Baccalaureate/Batxillerat offered in our school are:

 • Technology
 • Humanities & Social Sciences

The different options inside Vocational Training offered in our school are:

 • Metalworking
 • Self-propelled vehicle
 • Electricity and Electronics
 • Business studies
 • Trade and Marketing

Occupational training (for unemployed people):

 • Electricity
 • Office automation course
 • CAD / CAM
 • Welding
 • Bodywork
 • Lathe operator course


VISIT US

If you are on a study visit with other colleagues or on a school trip with your students and you would like to visit our school, just fill in the visit application form and send it to us or contact with us at the address below.

We will be happy to explain how the education system works in Spain and you can visit the departments and workshop of the school.

Salesians Sant Vicenç dels Horts
Contact Person: Jordi Piró
Phone: + 34 93 656 20 58
Email: international.santvicenc@salesians.cat

OFERTA EDUCATIVA