Actualitat

Salesians Sant Vicenç dels Horts s’adhereix al manifest en defensa del model lingüístic educatiu català

Aprovada en Consell Escolar l’adhesió de Salesians Sant Vicenç dels Horts al manifest en defensa del model lingüístic educatiu català promogut pel Consell Escolar de Catalunya.


Manifest

El català és la llengua pròpia de Catalunya i l’aranès ho és a l’Aran. És la llengua normalment emprada al sistema educatiu; naturalment l’educació és i ha de ser en català i en aranès a l’Aran. Aquest és el consens al qual va arribar la societat catalana als anys 80, que es va concretar amb la Llei de Normalització Lingüística de 1983 i amb un model pedagògic centrat en la immersió lingüística.

Des d’aleshores hem viscut canvis de tot tipus: socials, econòmics, culturals…, que han incidit en els usos lingüístics i que han comportat la reducció de l’ús del català.

El Consell Escolar de Catalunya ha analitzat la situació de l’ús de la llengua a l’àmbit educatiu i els factors que poden ajudar a revertir-la. Aquesta anàlisi confluirà en una Jornada de reflexió el dia 2 de desembre a Santa Coloma de Gramenet per la presentació pública i el contrast de les propostes elaborades. Aquestes propostes s’adrecen a tota la comunitat educativa i especialment al Departament d’Educació, amb l’objectiu que es valori l’aplicació de mesures que promoguin l’ús social del català a l’educació.

El Consell Escolar de Catalunya referma el seu compromís de continuar treballant per garantir la formació global i la competència comunicativa plena de tot l’alumnat en català i castellà, així com els coneixements en una llengua estrangera i el reconeixement de les llengües primeres presents a les escoles. La formació lingüística i cultural que proporciona l’escola ajuda al desenvolupament personal integral de l’alumnat i facilita les interaccions socials en una societat en què conviuen diverses llengües amb el català com a eix comú que assegura la cohesió social i l’equitat.

El Consell Escolar de Catalunya rebutja intervencions polítiques o sentències judicials, com la recent del Tribunal Suprem del 25%, que ataquen el model lingüístic àmpliament consensuat a la Llei d’educació de Catalunya.

El Consell Escolar de Catalunya manifesta que, d’acord amb el model lingüístic del sistema educatiu català, correspon als centres educatius establir els criteris pedagògics per al tractament de les llengües en el marc del Projecte lingüístic de centre.

Encoratgem la comunitat educativa que representem a persistir en la defensa proactiva de l’ús del català a l’educació.

24 de novembre de 2021