Informació dels estudis

TITULACIÓ:

Tècnic en ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) – CFPS AGB0

DURADA I HORARI:

2.000 hores lectives, en dos cursos escolars.

Primer curs:

 • FP no dual: horari de tarda de dilluns a divendres de 15.00 a 20.00 hores.
 • FP dual: Inici de la Formació en Centre de Treball (FCT) a partir del 3r trimestre.

Segon curs:

 • FP no dual:
  • A l’escola: horari de tarda de dilluns a divendres entre 3 i 5 hores.
  • Formació en Centre de Treball (FCT): 416 hores aprox. en horari de matí.
 • FP dual:
  • A l’escola: horari de tarda quatre dies a la setmana entre 3 i 4 hores al dia.
  • A l’empresa: 904 hores aprox. en horari de matí.

  ACCÉS: 

  Títol de Batxillerat / FP2.
  Haver-se graduat en un cicle formatiu de Grau Mitjà.
  Per accedir al segon curs DUAL cal passar un procés de selecció acadèmic i empresarial.

  APRENDRÀS A:

  Organitzar i executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laborals, comptables, fiscals i financers d’una empresa pública o privada, aplicant la normativa vigent i els protocols de gestió de qualitat, gestionant la informació, assegurant la satisfacció del client i/o usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental.

  MÒDULS:

  • M01 Comunicació i atenció al client (Mòdul DUAL)

  Es treballen les tècniques de comunicació institucional i promocional, les comunicacions orals presencials i l’atenció telefònica. S’elaboren documents escrits de caràcter professional, aplicant criteris lingüístics, ortogràfics i d’estil. Es gestionen consultes, queixes i reclamacions de possibles clients, aplicant la normativa vigent. S’organitza el servei postvenda i la seva relació amb la fidelització del client.

  • M02 Gestió de la documentació jurídica i empresarial (Mòdul DUAL)

  Es dóna la formació necessària per desenvolupar la funció de preparació i elaboració d’expedients i documents jurídics propis de les empreses i/o organitzacions i la seva presentació davant les administracions públiques, manteniment d’arxius, segons els objectius marcats, respectant els procediments interns i la normativa legal.

  • M03 Procés integral de l’activitat comercial (Mòdul DUAL)

  Confeccionar i comptabilitzar tota la documentació administrativa de la compravenda que es genera a l’empresa mitjançant suport informàtic. Metodologia comptable i documentació mercantil, Pla General de Comptabilitat i tractament comptable

  • M04 Recursos humans i responsabilitat social corporativa

  Es realitzen les tasques administratives dels processos de selecció, formació i promoció del personal, així com, coordinar els fluxos d’informació que es generen, contribuint al desenvolupament d’una adequada gestió dels recursos humans amb l’aplicació dels principis d’ètica i responsabilitat social corporativa.

  • M05 Ofimàtica i procés de la informació

  Amplia formació en les aplicacions informàtiques mes utilitzades al mercat laboral. Manteniment dels equips, aplicacions i xarxes, escriptura de textos segons la tècnica d’ordinografia, gestió d’arxius i recerca d’informació, elaboració de fulls de càlcul, creació de documents amb processador de textos, utilització de bases de dades, gesetió integrada d’arxius, Gestió del correu i agenda electrònica. Elaboració de presentacions.

  • M06 Anglès

  Ús de la llengua anglesa tant a nivell oral com escrit, introducció del vocabulari específic d’aquest sector i elaboració de documentació administrativa.

  • M07 Gestió de recursos humans

  Es gestiona la documentació que genera el procés de contractació, aplicant la normativa vigent. Es realitzen les tasques administratives corresponents a la modificació, suspensió i extinció del contracte de treball. Es treballen les obligacions administratives de l’empresari amb la Seguretat Social, tramitant la documentació i realitzant els càlculs. Es confeccionen els documents derivats del procés de retribució de recursos humans i les obligacions de pagament.

  • M08 Gestió financera

  Determinar les necessitats financeres de l’empresa. Buscar finançament i ajudes públiques. Contractar productes i serveis financers d’assegurances. Analitzar i seleccions les inversions òptimes per l’empresa. Verificar els pressupostos i detectar les desviacions.

  • M09 Comptabilitat i fiscalitat

  Comptabilitzar amb suport informàtic els fets comptables derivats de les operacions econòmiques-financeres de l’empresa, complint els criteris del PGC. Realitzar la tramitació de les obligacions fiscals i comptables.
  Elaborar informes d’anàlisi sobre la situació econòmica-financera i patrimonial de l’empresa, interpretant els estats comptables. Realitzar el procés d’auditoria en l’empresa amb casos pràctics, basats en la correcció dels possibles errors comptables efectuats per les empreses auditades.

  • M10 Gestió logística i comercial

  S’elaboren plans d’aprovisionament, analitzant informació dels diferents departaments de l’empresa. Es realitzen processos de selecció de proveïdors, analitzant les condicions tècniques i els paràmetres habituals. Es planifica la gestió amb els proveïdors, aplicant tècniques de negociació i comunicació i es programa el seguiment documental. Es defineixen les fases i operacions que s’han de realitzar dins la cadena logística, assegurant la traçabilitat i qualitat en el seguiment de la mercaderia.

  • M11 Simulació empresarial

  Es confecciona un projecte d’empresa i s’efectua la gestió de la mateixa, d’una manera integrada i en un context real de treball mitjançant un entorn virtual pedagògic. En aquest mòdul l’alumne posa en pràctica tots els coneixements, procediments i aptituds adquirides al llarg del seu procés d’aprenentatge i procedeix a crear i gestionar una empresa amb els seus diferents àmbits funcionals.

  • M12 Formació i orientació laboral

  Identificar les situacions de risc derivades del treball. Identificar els mitjans de protecció que cal emprar per evitar aquests riscs. Actuació davant d’un accident laboral. Conèixer els drets i deures derivats de la nostra relació contractual amb l’empresa. Diferents modalitats contractuals.

  • M13 Projecte d’administració i finances

  Elaboració d’un projecte de creació d’una empresa centrat en els tràmits legals i les actuacions necessàries per a la seva constitució i posada en funcionament. Elaborar i formalitzar la documentació de caràcter mercantil, fiscal i laboral per a la constitució, inici i funcionament de l’empresa.

  • M14 Formació en centres de treball

  PRÀCTIQUES EN EMPRESA. L’objectiu d’aquest crèdit és posar en pràctica tots els coneixements adquirits durant el curs en un centre de treball (empresa). També es realitzen pràctiques d’empresa a l’estranger.

  • M15 Mòdul Dual

  Desenvolupar un projecte de simulació en què els alumnes es relacionen amb altres empreses a nivell nacional i internacional. Aprenentatge de l’ús de programaris de comptabilitat i nòmines.

  SORTIDES PROFESSIONALS:

  • ​Bancs privats i públics. Caixes d’estalvi
  • Corporacions i institucions de crèdit financer.
  • Assegurances.
  • Altres serveis financers prestats a les empreses.
  • Activitats d’informació sobre solvència de persones i empreses.
  • Gestió de cobraments.
  • Assessoria jurídica i fiscal.Assesorament i informació de l’organització de l’empresa.
  • Servei d’auditoria comptable, econòmica i financera.

  SORTIDES ACADÈMIQUES:

  • Altres Cicles Superiors de famílies afins.
  • Graus de la branca de Ciències Socials i Polítiques, i  convalidacions de crèdits ECTS en:

  -Administració i Direcció d’empreses

  -Ciències empresarials

  -Compatibilitat i Finances

  -Dret

  -Economia

  -Informació i Documentació

  -Màrqueting i investigació de mercats

  -Relacions laborals

  -Turisme

  Administració i Finances a Salesians Sant Vicenç dels Horts

  FP Dual – Què et semblaria estudiar amb un contracte laboral?  

  L’FP Dual és una modalitat de formació professional que es realitza en alternança entre el centre educatiu i l’empresa. És a dir, un nombre d’hores lectives determinat es realitzen en una empresa.
  Aquesta estada a l’empresa es formalitza mitjançant un acord de col·laboració. A diferència de les pràctiques en empresa (FCT), l’FP Dual implica relacions laborals més estretes:

  • Més hores en l’empresa
  • Relació contractual empresa-alumne; no són només pràctiques.
  • Hi ha una avaluació de l’alumne per part de l’empresa que permetrà el reconeixement de les hores lectives realitzades.
  • D’aquesta manera l’empresa obre una via d’accés a futurs treballadors i contribueix al desenvolupament professional dels joves.

  I t’oferim:

  • Formació presencial i semipresencial.
  • SIMULACIÓ D’EMPRESES, projecte EMPRESAULA. Pràctiques de les operacions administratives, comercials i comptables en una empresa simulada.
  • Utilització de documents i materials reals.
  • Visites tècniques a empreses del sector.
  • Projecte empresarial com activitat final de cicle.
  • Seminaris tècnics i socials
  • Un ordinador per alumne/a.
  • Utilització de darreres versions de programes informàtics. (Windows, Office).
  • Conveni amb A3 Wolters Kluwer Grup, empresa proveïdora de les aplicacions informàtiques administratives A3 (A3ERP, A3CON, A3NOM.
  • Alta inserció laboral a través del nostre departament Escola Empresa.
  • Enfocament dels crèdits des d’un punt de vista pràctic.
  • Seguiment tutorial individualitzat.

  Per a més informació

  Inscriu-te a les sessions informatives/jornades de portes obertes Posa’t en contacte amb la secretaria del centre:

  Altres estudis d’FP del centre

  Estudis amb els quals esteu interessats

  .