Actualitat

Com s’envia tota la documentació?

Cal enviar la documentació per correu electrònic únicament al centre que has indicat en primera opció.

Com?

Escriu un e-mail i adjunta aquesta documentació fotografiada o escanejada I TAMBÉ EL RESGUARD DE SOL·LICITUD al correu electrònic del centre indicat en primera opció.

A Salesians Sant Vicenç dels Horts és salesians.santvicenc@salesians.cat

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA:

  • Llibre de família o documents relatius a la filiació. (Si l’infant està en situació d’acolliment, la resolució del Departament de Benestar Social i Família.)

  • DNI, o de la targeta de residència on consta el NIE, del sol·licitant (el pare, la mare o el tutor o la tutora).

  • TSI (Targeta sanitària individual) de l’alumne.

  • DNI, passaport o altres documents d’identitat de l’alumne/a, si té més de 14 anys.

  • Documentació acreditativa del lloc de treball, si aquest és el que s’al·lega a efectes de proximitat.

  • Documentació acreditativa del domicili familiar que, si no és el que consta al DNI de la persona sol·licitant, consistirà en la certificació o volant municipal de convivència de l’alumne/a, on hi ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant, i el resguard de renovació del DNI per canvi de domicili. En el moment de formalitzar la matrícula cal presentar el DNI renovat amb la nova adreça.

DOCUMENTACIÓ PER A BAREMACIÓ:

  • Carnet de família nombrosa, o carnet de família monoparental vigent, si s’al·lega aquesta condició.

  • Documentació acreditativa de les circumstàncies econòmiques, si s’al·leguen a efectes de barem. (Beneficiari/ària de la prestació econòmica de renda garantida de ciutadania).

  • Certificat de disminució expedit pel Departament de d’Acció Social i Ciutadania o certificats emesos per l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM), si s’al·lega aquesta circumstància.

Aquesta notícia ha estat publicada a . Comparteix el seu enllaç.