Actualitat

Com s’envia tota la documentació?

CAS 1: Sol·licitud electrònica

En el cas de fer la sol·licitud electrònica no cal enviar cap documentació enlloc. A no ser que, per algun motiu de verificació de dades, se’t demani. Si és el cas, caldrà seguir les instruccions que et doni el formulari de preinscripció.


CAS 2: Sol·licitud amb suport informàtic

En el cas de realitzar la sol·licitud amb suport informàtic, cal adjuntar la documentació al formulari de preinscripció.

Seguint les instruccions del formulari veuràs que en un moment donat et fa introduir documents adjunts.

DOCUMENTACIÓ QUE SE’T POT DEMANAR QUE PENGIS:

  • Llibre de família o documents relatius a la filiació. (Si l’infant està en situació d’acolliment, la resolució del Departament de Benestar Social i Família.)

  • DNI, o de la targeta de residència on consta el NIE, del sol·licitant (el pare, la mare o el tutor o la tutora).

  • TSI (Targeta sanitària individual) de l’alumne.

  • DNI, passaport o altres documents d’identitat de l’alumne/a, si té més de 14 anys.

  • Documentació acreditativa del lloc de treball, si aquest és el que s’al·lega a efectes de proximitat.

  • Documentació acreditativa del domicili familiar que, si no és el que consta al DNI de la persona sol·licitant, consistirà en la certificació o volant municipal de convivència de l’alumne/a, on hi ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant, i el resguard de renovació del DNI per canvi de domicili. En el moment de formalitzar la matrícula cal presentar el DNI renovat amb la nova adreça.

DOCUMENTACIÓ PER A BAREMACIÓ:

  • Carnet de família nombrosa, o carnet de família monoparental vigent, si s’al·lega aquesta condició.

  • Documentació acreditativa de les circumstàncies econòmiques, si s’al·leguen a efectes de barem. (Beneficiari/ària de la prestació econòmica de renda garantida de ciutadania).

  • Certificat de disminució expedit pel Departament de d’Acció Social i Ciutadania o certificats emesos per l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM), si s’al·lega aquesta circumstància.

Aquesta notícia ha estat publicada a . Comparteix el seu enllaç.