Actualitat

Com s’envia tota la documentació?

CAS 1: Sol·licitud electrònica

En el cas de fer la sol·licitud electrònica no cal enviar cap documentació enlloc. A no ser que, per algun motiu de verificació de dades, se’t demani. Si és el cas, caldrà seguir les instruccions que et doni el formulari de preinscripció.


CAS 2: Sol·licitud amb suport informàtic

En el cas de realitzar la sol·licitud amb suport informàtic, cal enviar una documentació per correu electrònic únicament al centre que has indicat en primera opció.

Com?

Escriu un e-mail i adjunta la documentació següent fotografiada o escanejada I TAMBÉ EL RESGUARD DE SOL·LICITUD al correu electrònic del centre indicat en primera opció.

A Salesians Sant Vicenç dels Horts és salesians.santvicenc@salesians.cat

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA:

  • Llibre de família o documents relatius a la filiació. (Si l’infant està en situació d’acolliment, la resolució del Departament de Benestar Social i Família.)

  • DNI, o de la targeta de residència on consta el NIE, del sol·licitant (el pare, la mare o el tutor o la tutora).

  • TSI (Targeta sanitària individual) de l’alumne.

  • DNI, passaport o altres documents d’identitat de l’alumne/a, si té més de 14 anys.

  • Documentació acreditativa del lloc de treball, si aquest és el que s’al·lega a efectes de proximitat.

  • Documentació acreditativa del domicili familiar que, si no és el que consta al DNI de la persona sol·licitant, consistirà en la certificació o volant municipal de convivència de l’alumne/a, on hi ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant, i el resguard de renovació del DNI per canvi de domicili. En el moment de formalitzar la matrícula cal presentar el DNI renovat amb la nova adreça.

DOCUMENTACIÓ PER A BAREMACIÓ:

  • Carnet de família nombrosa, o carnet de família monoparental vigent, si s’al·lega aquesta condició.

  • Documentació acreditativa de les circumstàncies econòmiques, si s’al·leguen a efectes de barem. (Beneficiari/ària de la prestació econòmica de renda garantida de ciutadania).

  • Certificat de disminució expedit pel Departament de d’Acció Social i Ciutadania o certificats emesos per l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM), si s’al·lega aquesta circumstància.

Aquesta notícia ha estat publicada a . Comparteix el seu enllaç.