Actualitat

A la documentació cal afegir Carnet de Família Nombrosa o Monoparental? O certificat de discapacitat? O altres documents oficials específics?

Sí.

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA:

  • El resguard de la sol·licitud un cop l’obtinguis després de realitzar la sol·licitud telemàtica.
  • Còpia del llibre de família o documents relatius a la filiació. (Si l’infant està en situació d’acolliment, la resolució del Departament de Benestar Social i Família.)
  • Còpia del DNI, o de la targeta de residència on consta el NIE, del sol·licitant (el pare, la mare o el tutor o la tutora).
  • Còpia de TSI (Targeta sanitària individual) de l’alumne.
  • Còpia del DNI, passaport o altres documents d’identitat de l’alumne/a, si té més de 14 anys.
  • Documentació acreditativa del lloc de treball, si aquest és el que s’al·lega a efectes de proximitat.
  • Documentació acreditativa del domicili familiar que, si no és el que consta al DNI de la persona sol·licitant, consistirà en la certificació o volant municipal de convivència de l’alumne/a, on hi ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant, i el resguard de renovació del DNI per canvi de domicili. En el moment de formalitzar la matrícula cal presentar el DNI renovat amb la nova adreça.

DOCUMENTACIÓ PER A BAREMACIÓ:

  • Còpia del carnet de família nombrosa, o carnet de família monoparental vigent, si s’al·lega aquesta condició.
  • Documentació acreditativa de les circumstàncies econòmiques, si s’al·leguen a efectes de barem. (Beneficiari/ària de la prestació econòmica de renda garantida de ciutadania).
  • Còpia del certificat de disminució expedit pel Departament de d’Acció Social i Ciutadania o certificats emesos per l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM), si s’al·lega aquesta circumstància.

Aquesta notícia ha estat publicada a . Comparteix el seu enllaç.