19 d'octubre de 2015

Grau Superior en Automatització i Robòtica Industrial

Informació dels estudis

TITULACIÓ:

Tècnic en AUTOMATITZACIÓ I ROBÒTICA INDUSTRIAL (LOE) – CFPS EEB0  

DURADA I HORARI:

La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Primer curs:

 • 990 hores a l'escola. Inici FCT (entre 80 i 350 hores). 
 • Horari de tarda de dilluns a divendres de 15 a 21.30h

Segon curs:

 • FP NO DUAL: 660 hores a l'escola. Horari de tarda de dilluns a divendres, entre 4h/dia i 6h/dia
 • FP DUAL: 330 hores a l'escola en horari de tarda (2 dies/setmana) i 910 hores a l'empresa en torns (3 dies/setmana)

Accés

ACCÉS:

Títol de batxiller / FP2 / COU.
Haver superat prova d’accés
Per accedir al segon curs DUAL cal passar un procés de selecció acadèmic i empresarial.

Què aprendràs?

APRENDRÀS A:

Aquests estudis capaciten per desenvolupar i gestionar projectes de muntatge i manteniment d'instal·lacions automàtiques de mesura, regulació i control de processos en sistemes industrials, així com supervisar o executar el muntatge, manteniment i posada en marxa d'aquests sistemes, respectant criteris de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient i al disseny per a tots.

Mòduls

MÒDULS:

 • M01 Sistemes elèctrics, pneumàtics i hidràulics
  Els alumnes aprendran automatismes elèctrics, electropneumàtics, pneumàtics i hidràulics aplicats al món industrial.

 • M02 Sistemes seqüencials programables
  Programació amb l'autòmat S7-300 i cèl·lula flexible de FESTO.

 • M03 Sistemes de mesura i regulació (Mòdul DUAL)
  S’estudia la medició, l'adquisició de dades, la regulació i el control dels processos industrials. Supervisió mitjançant SCADA, PID, i maquetes de regulació.

 • M04 Sistemes de potència
  Conèixer les eines i conceptes suficients per poder analitzar els diferents circuits elèctrics i electrònics.

 • M05 Documentació tècnica en automatització i robòtica industrial
  Permetrà a l'alumne treballar amb tota la documentació tècnica que es trobarà a l'empresa.

 • M06 Sistemes programables avançats
  Programació avançada amb l'autòmat S7-300 i la cèl·lula flexible de FESTO.

 • M07 Robòtica industrial
  Programació de robots industrials.

 • M08 Comunicacions industrials
  Conèixer els diferents sistemes de comunicació, tant a nivell de xarxes d'àrea local (LAN) com a nivell de xarxes d'àrea extensa (WAN). Fem comunicació amb PROFIDUS i MPI. s'estudia Visual Basic.

 • M09 Integració de sistemes d'automatització industrial (Mòdul DUAL)
  Aquest mòdul permetrà a l'alumne conèixer els aspectes estratègics i tàctics en la integració de diferents sistemes automatitzats.

 • M10 Informàtica Industrial
  S'estudia l'estructura i el manteniment d'un sistema informàtic, s'aprendrà a programar en C i assemblador.

 • M11 Formació i orientació laboral (Formació on-line)
  Aquest mòdul introdueix l'alumne en el món del treball. Currículums, entrevistes, contractes, nòmines,… A més a GS fem especial èmfasi a les prestacións de la seguretat social.

 • M12 Empresa i iniciativa emprenedora
  Dóna a conèixer els principals aspectes per a crear i gestionar la nostra empresa.

 • M13 Projecte d'automatizació i robòtica industrial (Mòdul DUAL)
  L'alumne ralitzarà un projecte final de cicle.

 • M14 Formació en centres de treball
  PRÀCTIQUES EN EMPRESA. La realització d’aquest mòdul es desenvolupa en una empresa del sector.

Sortides professionals

SORTIDES PROFESSIONALS:

 • Cap d’equip de supervisió de muntatges de sistemes d’automatització industrial.
 • Cap d’equip de supervisió de manteniment de sistemes d’automatització industrial.
 • Verificador d’aparells, quadres i equips elèctrics.
 • Cap d’equip en taller electromecànic.
 • Tècnic en organització de manteniment de sistemes d’automatització industrial
 • Tècnic en posada en marxa de sistemes d’automatització industrial.
 • Projectista de sistemes de control de sistemes d’automatització industrial.
 • Projectista de sistemes de mesura i control de sistemes d’automatització industrial.
 • Projectista de xarxes de comunicació de sistemes d’automatització industrial.
 • Programador-controlador de robots industrials.
 • Tècnic en disseny de sistemes de control elèctrics.
 • Dissenyador de circuits i sistemes integrats en automatització industrial.

Sortides acadèmiques

SORTIDES ACADÈMIQUES:

 • Altres Cicles Superiors de famílies afins.

 • Graus de la branca de Enginyeria i Arquitectura, i convalidacions de crèdits ECTS en:

Enginyeria biomèdica – 30
Enginyeria de disseny industrial – 24/36
Enginyeria de l’energia – 30
Enginyeria de sistemes audiovisuals – 30
Enginyeria de sistemes de telecomunicació – 6
Enginyeria d’organització industrial – 36
Enginyeria elèctrica – 35/42
Enginyeria electrònica industrial i automàtica – 30/42
Enginyeria en tecnologies industrials – 57
Enginyeria mecànica – 30/42
Enginyeria mecatrònica – 30
Enginyeria química – 30/42
Enginyeria telemàtica – 6

Automatització i Robòtica Industrial a Salesians Sant Vicenç dels Horts

FP Dual – Què et semblaria estudiar amb un contracte laboral?  

L'FP Dual és una modalitat de formació professional que es realitza en alternança entre el centre educatiu i l'empresa. És a dir, un nombre d’hores lectives determinat es realitzen en una empresa.
Aquesta estada a l’empresa es formalitza mitjançant un acord de col·laboració. A diferència de les pràctiques en empresa (FCT), l'FP Dual implica relacions laborals més estretes:

 • Més hores en l’empresa
 • Relació contractual empresa-alumne; no són només pràctiques.
 • Hi ha una avaluació de l’alumne per part de l’empresa que permetrà el reconeixement de les hores lectives realitzades.
 • D’aquesta manera l’empresa obre una via d’accés a futurs treballadors i contribueix al desenvolupament professional dels joves.

I t'oferim:

Formació presencial i semipresencial

 • Pràctiques d’instal•lacions automatitzades reals.
 • Pràctiques amb equips i entrenadors.
 • Pràctiques simulades.
 • Utilització de documents i materials reals.
 • Visites tècniques a empreses del sector.
 • Dinàmiques de grup.
 • Taller elèctric, laboratori d’instrumentació i aula d’informàtica amb un ordinador per alumne.
 • Aula d’automatització amb Autòmats S7-300, cèl•lula flexible de FESTO i maquetes de regulació i control.
 • Equips i components elèctrics actuals.
 • Conveni amb CIRCUTOR, S.A. i SCHNEIDER ELECTRIC, empreses proveïdores tant de materials didàctics com d’equips i components elèctrics.
 • Alta inserció al món laboral a través de la nostra borsa de treball.

Formació on-line

 • Flexibilitat horària
 • Es requereix connexió a internet, des de casa, per poder realitzar els mòduls

Per a més informació

Inscriu-te a les sessions informatives/jornades de portes obertes

Posa't en contacte amb la secretaria del centre: