19 d'Octubre de 2015

Grau Mitjà de Gestió Administrativa

Informació dels estudis

TITULACIÓ:

Tècnic en GESTIÓ ADMINISTRATIVA (LOE) – CFPM AG10

DURADA I HORARI:

2.000 hores lectives, en dos cursos escolars.

Primer curs:

 • FP no dual: horari de matí de dilluns a divendres de 08.00 a 14.30 hores.
 • FP dual: Inici de la Formació en Centre de Treball (FCT) a partir del 3r trimestre.

Segon curs:

 • FP no dual:
  • A l’escola: horari de matí de dilluns a divendres entre 3 i 5 hores.
  • Formació en Centre de Treball (FCT): 416 hores aprox. en horari de tarda.
 • FP dual:
  • A l’escola: horari de matí tres dies a la setmana.
  • A l’empresa: 904 hores aprox. en horari de tarda.

Accés

ACCÉS:

Títol de Graduat en ESO o similar / FP1 / BUP.
Haver superat prova d’accés

Què aprendràs?

APRENDRÀS A:

Aquests estudis estan adreçats a la formació de professionals tècnics de les operacions administratives en l’àmbit públic i privat, d’una manera eficaç i amb qualitat de servei.

Mòduls

MÒDULS:

  • M01 Comunicació empresarial i atenció al client
   Seleccionar tècniques de comunicació, tenint en compte l’estructura i imatge corporativa de l’empresa o organització i els fluxos d’informació existents. Arxivar la  informació que es genera en suport paper i informàtic, reconeixent els criteris d’eficiència i estalvi en els tràmits administratius. També treballar les  necessitats de possibles clients mitjançant tècniques de comunicació.
  • M02 Operacions administratives de compravenda
   Confeccionar els documents administratius i telemàtics de les operacions de compravenda, relacionant-los amb les transaccions comercials de l’empresa. També controlar les existències reconeixent i aplicant sistemes de gestió de magatzem. I per últim, realitzar les obligacions fiscals derivades de les operacions de compravenda aplicant la normativa fiscal vigent.
  • M03 Operacions administratives de recursos humans
   Conèixer la relació empresa-treballador, l’Estatut dels Treballadors, els convenis col•lectius, la contractació laboral i la retribució laboral (sous i salaris).
  • M04 Operacions auxiliars de gestió de tresoreria
   Elaborar la documentació usual dels productes financers i d’assegurança, identificant el tipus i el model de document, les dades de l’operació, interpretant les normes i les instruccions, i realitzant els càlculs, el registre i la tramitació dels documents.
  • M05 Tècnica comptable
   Conèixer els elements que integren el patrimoni d’una organització econòmica classificant-los en masses patrimonials. Estudiar el contingut bàsic del Pla General de Comptabilitat i del Pla General de Comptabilitat de la Petita i Mitjana Empresa (PIME), interpretant la seva estructura.
  • M06 Tractament de la documentació comptable
   Es registren comptablement les operacions econòmiques i financeres habituals corresponents a un exercici econòmic complet en aplicacions informàtiques, reconeixent i aplicant la metodologia comptable i els criteris del pla general de comptabilitat PIME.
  • M07 Tractament informàtic de la informació
   Introducció a l’ús i el maneig del teclat d’un aparell informàtic. Aplicació de les normes universals d’escriptura mecanogràfica en velocitat i precisió, en diferents mitjans i en les dues llengües oficials. Establir les diferències entre software i hardware. Conèixer el paquet integral: el full de càlcul, la base de dades i el processador de textos i totes les funcions associades a les operacions administratives. Internet i correu electrònic.
  • M08 Operacions administratives de suport
   Treballar com buscar i seleccionar la informació, segons els paràmetres establerts utilitzant fonts oficials i/o privades rellevants per a l’empresa. Actualitzar la informació pròpia de l’empresa, atenent als criteris de manteniment establerts.
  • M09 Anglès
   Vocabulari administratiu bàsic. Correspondència comercial i conversa telefònica.
  • M10 Empresa i administració
   Analitzar i aplicar les normes i procediments establerts en els serveis d’informació i atenció de l’Administració pública, registre i arxiu del expedients administratius, les operacions de caixa als organismes públics, aplicar les normes i procediments relatius al control de consum, d’existències i de reposició de material bàsic d’una unitat administrativa.
  • M11 Empresa a l’aula
   Col•laboració amb el programa SEFED. Treball pràctic en empreses simulades a nivell nacional i internacional.
  • M12 Formació i orientació laboral
   Iniciar els alumnes en el món del treball per tal que quan tinguin accés a la seva primera feina, siguin capaços d’identificar les situacions de risc en què es poden trobar, identificar els mitjans de prevenció i reaccionar davant d’un accident. Diferenciar les diferents prestacions, drets i deures derivats de les modalitats de contracte i del règim de la Seguretat Social.
  • M13 Formació en Centres de Treball FCT
   PRÀCTIQUES EN EMPRESA. Posar en pràctica tots els coneixements adquirits durant el curs en un centre de treball (empresa) amb la qual es signa un conveni de col·laboració.
  • M14 Mòdul Dual. Desenvolupar un projecte de simulació en què els alumnes es relacionen amb altres empreses a nivell nacional i internacional.

Sortides professionals

SORTIDES PROFESSIONALS:

  • Auxiliar administratiu.
  • Auxiliar administratiu de l’administració pública.
  • Administratiu comercial.
  • Auxiliar administratiu de gestió de personal.
  • Empleat d’atenció al client.
  • Empleat de tresoreria i mitjans de pagament.
  • Recepcionista.

Sortides acadèmiques

SORTIDES ACADÈMIQUES:

 • Podràs accedir a un Grau Superior directament.
 • Opcionalment, podràs realitzar la Prova d’Accés a Grau Superior per incrementar les opcions a accedir al grau superior desitjat.

Gestió Administrativa a Salesians Sant Vicenç dels Horts

FP Dual – Què et semblaria estudiar amb un contracte laboral?  

L’FP Dual és una modalitat de formació professional que es realitza en alternança entre el centre educatiu i l’empresa. És a dir, un nombre d’hores lectives determinat es realitzen en una empresa.
Aquesta estada a l’empresa es formalitza mitjançant un acord de col·laboració. A diferència de les pràctiques en empresa (FCT), l’FP Dual implica relacions laborals més estretes:

  • Més hores en l’empresa
  • Relació contractual empresa-alumne; no són només pràctiques.
  • Hi ha una avaluació de l’alumne per part de l’empresa que permetrà el reconeixement de les hores lectives realitzades.
  • D’aquesta manera l’empresa obre una via d’accés a futurs treballadors i contribueix al desenvolupament professional dels joves.

T’oferim

  • SIMULACIÓ D’EMPRESES, projecte SEFED. Pràctiques de les operacions administratives i comercials en una empresa simulada.
  • Utilització de documents i materials reals.
  • Visites tècniques a empreses del sector.
  • Dinàmiques de grup.
  • Un ordinador per alumne/a.
  • Utilització de darreres versions de programes informàtics. (Windows, Office, Informàtica3 i Software DELSOL)
  • Estades internacionals, ERASMUS+

Per a més informació

Inscriu-te a les sessions informatives/jornades de portes obertes

Posa’t en contacte amb la secretaria del centre: