20 d'Octubre de 2015

Servei de reconeixement en la formació professional del sistema educatiu

servei_reconeixmenent_fpFinalitat i persones destinatàries

 • Reconèixer acadèmicament els aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.
 • Les persones destinatàries han d’haver complert 18 anys i han d’acreditar una experiència laboral o en activitats socials d’ almenys 2 anys en el sector relacionat amb el cicle formatiu del qual volen reconèixer els aprenentatges.
 • Imprescindible: Informe del servei d’assessorament  o Procedents de convocatòries d’acreditació amb l’orientació i/o assessorament fet del mateix títol o títol afí.

Cost

Preu Públic

 • Per crèdit dels Títols LOGSE : 40,00€/Crèdit
 • Per Unitat Formativa dels Títols LOE : 18,00€/UF

Oferta a Salesians Sant Vicenç dels Horts

CFPM AG10-Gestió Administrativa 8 places
CFPM EE10- Instal·lacions elèctriques i automàtiques 8 places
CFPM FM20-Mecanització 8 places
CFPM TM20-Carrosseria 8 places
CFPM CM10  -Activitats comercials 8 places
CFPS  EEB0-Automatització i robòtica industrial 8 places
CFPS  AGB0-Administració i Finances 8 places

Sol·licitud

 • Directa per aquelles persones que finalitzin la fase d’ assessorament .

Crèdits o unitats formatives que es poden reconèixer

 • El reconeixement dels aprenentatges es realitzarà en relació amb els crèdits o unitats formatives dels cicles formatius de formació professional derivats d’unitats de competència:
   1. Per als títols derivats de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre d’ordenació general del sistema educatiu (LOGSE), no es podran reconèixer els aprenentatges dels crèdits següents: Relacions en l’entorn de treball (RET), Relacions en l’àmbit de treball (RAT), Formació i orientació laboral (FOL), Administració i gestió de la petita i mitjana empresa  (AGE) sempre i quan no derivi d’una unitat de competència, Síntesi i Formació en centres de treball (FCT). Se certifica cada crèdit reconegut.
   2. Per als títols derivats de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOE) no es podran reconèixer els aprenentatges de les unitats formatives dels mòduls següents: Formació i orientació laboral (FOL), Empresa i iniciativa emprenedora (EIE), Síntesi, Projecte i Formació en centres de treball (FCT).Se certifica cada unitat formativa reconeguda i, si les unitats formatives reconegudes completen un mòdul, aquest també se certifica.
   3. Per als títols derivats de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, es poden reconèixer les unitats formatives a partir de la certificació d’unitats de competència que tinguin correspondència parcial amb un o diversos mòduls professionals, segons estableixi la DGFPIERE.

Sol·licitud i admissió al servei de reconeixement

Sol·licitud i admissió al servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

 • Les persones usuàries que sol·licitin el servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials hauran de tenir, en el moment de la sol·licitud, els requisits següents:

a) 18 anys complerts.

b) Acreditar una experiència laboral o en activitats socials d’ almenys 2 anys en el sector relacionat amb el cicle formatiu del qual volen reconèixer els aprenentatges.

c) Haver rebut el servei d’assessorament i disposar de l’informe d’assessorament per al mateix cicle formatiu, o haver fet la fase d’orientació i assessorament o la fase d’assessorament en qualsevol convocatòria del procés per a l’acreditació de les competències professionals relatives a les unitats de competència establertes en els títols de tècnic i tècnic superior de cicles formatius de formació professional del sistema educatiu; sempre que es tracti del mateix títol o un títol que es consideri afí, i disposi del certificat lliurat pel centre.

d) No estar inscrites simultàniament als mateixos crèdits d’un títol LOGSE o unitats formatives d’un mòdul professional d’un títol LOE, en règim presencial o a distància, en el mateix curs acadèmic, pels quals se sol·licita el reconeixement acadèmic.

La sol licitud es realitzarà per unitats formatives pels títols LOE.

  • Les persones que disposin d’una certificació amb unitats de competència acreditades que tenen una correspondència parcial amb un o diversos mòduls professionals, i que han sol·licitat que se’ls reconegui la correspondència amb les unitats formatives establerta per la DGFPIERE, seran admeses sense comptabilitzar en el nombre d places de l’oferta del centre.
  • Si el nombre de sol·licituds al servei supera l’oferta de places del centre, en els centres públics s’aplicaran, successivament, els següents criteris:
  • Haver fet la fase d’orientació i assessorament o la fase d’orientació, en qualsevol convocatòria del procés per a l’acreditació de les competències professionals relatives a les unitats de competència establertes en els títols de tècnic i tècnic superior de determinats cicles formatius o bé el servei d’assessorament; en cas d’empat es prioritzarà la major edat.
 • El major temps de desenvolupament d’experiència laboral o en activitats socials relacionades amb el cicle formatiu.

Documentació Reconeixement (matrícula)

Per formalitzar la matricula al servei de reconeixement a la família corresponent, s’ha de presentar segons el calendari previst:

Full de matricula al Servei de Reconeixement.

Informe del servei d’assessorament o document equivalent de convocatòries d’acreditació o validació amb l’orientació i/o assessorament fet del mateix títol o d’un títol afí

Resguard de pagament del preu establert.

Més informació: http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/mesures-flexib/

Documents