19 d'octubre de 2015

ESO

Informació dels estudis

VOLEM EDUCAR UNA PERSONA AUTÒNOMA, PROTAGONISTA DE LA SEVA FORMACIÓ I CAPAÇ DE CONSTRUIR EL SEU PROJECTE DE VIDA

 • Amb una acció educativa oberta i flexible al servei de l’alumne.
 • Amb una intervenció educativa orientada al desenvolupament harmònic de totes les dimensions de la personalitat.
 • Amb un accent en l’educació en valors per mitjà del contagi viscut per tota la Comunitat Educativa i pel treball transversal des de totes les matèries

Finalitats

Les finalitats de l'ESO són…

Possibilitar que tots els alumnes puguin accedir a la cultura i integrar-se dins la societat en el marc del desenvolupament personal.

Consolidar l’orientació i formació dels alumnes tot preparant-los per l’etapa postobligatòria:

 • Batxillerats
 • Cicles Formatius de grau mitjà
 • Programes de qualificació professional inicial

Opcions metodològiques

Opcions metodològiques

Per tal de consolidar les competències bàsiques dels nostres alumnes, optem per treballar amb una metodologia que afavoreixi la comprensió dels diferents continguts, la interrelació entre les diferents matèries, així com la seva aplicació pràctica.

Els nostres eixos metodològics són…

 • Guiatge per part de l’equip docent dels alumnes
 • Treball transversal dels eixos tutorials i pastorals des de totes les matèries
 • Promoció del treball cooperatiu
 • Formació en estratègies d’aprenentatge
 • Opció per la formació professional de base
 • Aplicació de les TIC

Ho fem possible…

 • Treballant en grups d’iguals
 • Fomentant les activitats tutorials i pastorals
 • Participant en activitats culturals
 • Treballant l’anglès mitjançant les agrupacions flexibles
 • Possibilitant la iniciació a la llengua francesa
 • Aplicant les TIC a la didàctica
 • Fent pràctiques en tallers i laboratoris

Organització

Organització

L’horari de l’escola per a l’ESO és:

 • De dilluns a divendres, matins de 8.00 a 13.30 hores i les tardes de dilluns, dimarts i dijous de 15.00 a 17.00 hores
 • Els dimecres i els divendres a la tarda s’ofereixen activitats extraescolars als alumnes
 • L’etapa està organitzada en 4 cursos i disposa de tres grups de 30 alumnes a cada curs.
 
Matèries Comunes Les cursen tots els alumnes i abasten els continguts d'ensenyament que tenen caràcter preceptiu.
Matèries Optatives Tenen com a finalitat consolidar o ampliar les pròpies capacitats dels alumnes atenent la seva diversitat.

Àmbit:

■ Científicotecnològic
■ Humanitats

Matèries Complementàries Una proposta complementària al currículum que pretén donar continuïtat al projecte educatiu de l'escola. 1r Més Problemes
2n Let's Travel
3r Competència social i mediació
4t Salut i Nutrició
Treballs de síntesi Projecte de recerca Treball interdisciplinar per posar en joc totes les capacitats formulades en les diferents matèries del currículum 1r Diversitat
2n Salut
3r Sostenibilitat
4t Projecte de recerca

Sortides

Sortides

En acabar aquests estudis, els alumnes que hagin superat l’etapa rebran el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria. El títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria faculta per accedir als estudis de

 • Batxillerat
 • Cicles Formatius de Grau Mitjà.

En cas de no superar l’etapa, l’alumne rep el Certificat d’Escolarització i pot continuar el seu itinerari formatiu en Formació Professional, tot cursant un Programa de Formació i Inserció (PFI).

Descàrregues

Per a més informació

Inscriu-te a les sessions informatives/jornades de portes obertes

Posa't en contacte amb la secretaria del centre